Uvod

Hrvatski jezik obuhvaća:

  1. mjesne govore, skupine govora, poddijalekte, dijalekte i narječja
  2. gradske govore i žargone
  3. hrvatski standardni jezik.

Standardni se jezik upotrebljava u službenoj komunikaciji, a znanje se standardnoga jezika stječe izobrazbom. Dijalektna je osnovica hrvatskoga standardnog jezika štokavska. Standardni je jezik sustav uređen svjesnom, planskom normom, tj. pravopisnim i gramatičkim pravilima i popisom riječi koji određuju što u standardni jezik ulazi. Stoga standardni jezik svi moraju učiti, a služenje njime zahtijeva napor.

Dvojba o tome pripada li što standardnomu jeziku postoji tamo gdje postoje inačice, tj. mogućnost izbora među jezičnim jedinicama. Sve su jezične razne uređene normom. Norma jednoj inačici daje prednost pred drugom ili ih funkcionalno raspodjeljuje.