Rečenični dijelovi

Samostalni su rečenični dijelovi predikat, subjekt, objekt i priložna oznaka, a nesamostalni atribut, apozicija i predikatni proširak. Oni stoje uz samostalne rečenične dijelove.

« Rečenica Predikat »