Rečenični dijelovi

Samostalni su rečenični dijelovi predikat, subjekt, objekt i priložna oznaka, a nesamostalni atribut i apozicija. Oni stoje uz samostalne rečenične dijelove.