Spojevi riječi i sintagme

Sintagma je spoj dviju punoznačnih riječi. Spojevi riječi koji se ne sastoje od dviju punoznačnih riječi, npr. spoj prijedlog i imenska riječ ili čestica i glagol, nisu sintagme. Sintagma ima glavni i zavisni dio, npr. u sintagmi simpatičan dječak glavni je dio dječak, a zavisni simpatičan, a u sintagmi pročitati strip glavni je dio pročitati, a zavisni strip.

Odnosi su među riječima u sintagmi sročnost, upravljanje i pridruživanje.

Pri sročnosti podudara se padež, rod i broj glavnoga i zavisnoga dijela: simpatičan dječak, dobra večer, hvala lijepa . Kad su u sintagmi dvije imenice, one se moraju podudarati u padežu, a ne moraju u rodu i broju: Plaža Žnjan, grad Vinkovci .

Pri upravljanju glavna sastavnica određuje oblik zavisne. Razlikuje se jako upravljanje, pri kojemu se zavisna sastavnica ne može zamijeniti nijednim drugim oblikom: pročitati strip, knjiga pjesama (glavna sastavnica pročitati zahtijeva dopunu u akuzativu; glavna sastavnica knjiga zahtijeva dopunu u genitivu) i slabo upravljanje, pri kojemu zavisna sastavnica može biti i u drugim oblicima: šetati se nasipom , šetati se po nasipu, šetati se uz nasip (glavna sastavnica šetati se može imati dopunu u različitim oblicima – padežima).

Pri pridruživanju zavisni je dio nepromjenjiva riječ (prilog) ili prijedložni izraz: pjevati odlično, pjevati hodajući, pjevati pod tušem.

Kod nekih se glagola u hrvatskome standardnom jeziku često griješi pri uspostavljanju njihovih dopuna:

Glagol lagati zahtijeva dopunu u dativu, a ne u akuzativu. Umjesto Lagala ih je cijelo vrijeme. treba Lagala im je cijelo vrijeme .

Glagol nalikovati zahtijeva dopunu u akuzativu s prijedlogom na, a ne u dativu. Umjesto Nalikovala je majci. treba Nalikovala je na majku.

Glagol ovisiti zahtijeva dopunu u lokativu s prijedlogom o, a ne u genitivu s prijedlogom od. Umjesto Ovisio je od roditelja . treba Ovisio je o roditeljima.

Glagol sličiti zahtijeva dopunu u dativu, a ne u akuzativu. Umjesto Sličila je na majku. treba Sličila je majci.

Glagol smetati zahtijeva dopunu u dativu, a ne u akuzativu. Umjesto Smeta me buka s ulice. treba Smeta mi buka s ulice.

Glagol zavisiti zahtijeva dopunu u genitivu s prijedlogom od, a ne u lokativu s prijedlogom o. Umjesto Zavisio je o roditeljima. treba zavisio je od roditelja.

« Uvod Rečenica »