Spojevi riječi i sintagme

Sintagma je spoj dviju punoznačnih riječi. Spojevi riječi koji se na sastoje od dviju punoznačnih riječi, npr. spoj prijedlog i imenska riječ ili čestica i glagol nisu sintagme. Sintagma ima glavni i zavisni dio, npr. usintagmi simpatičan dječak glavni je dio dječak, a zavisni simpatičan, a u sintagmi pročitati strip glavni je dio pročitati, a zavisni strip.

Odnosi su među riječima u sintagmi sročnost, upravljanje i pridruživanje.

Pri sročnosti podudara se padež, rod i broj glavnoga i zavisnoga dijela: simpatičan dječak, dobra večer, hvala lijepa.

Pri upravljanju glavna sastavnica određuje oblik zavisne. Razlikuje se jako upravljanje, pri kojemu sezavisna sastavnica ne može se zamijeniti nijednim drugim oblikom:pročitati strip, knjiga pjesama

(glavna sastavnica pročitati zahtijeva dopunu u akuzativu; glavna sastavnica knjiga zahtijeva dopunu u genitivu) i slabo upravljanje, pri kojemu zavisna sastavnica može biti i u drugim oblicima: šetati se nasipom, šetati se po nasipu, šetati se uz nasip (glavna sastavnica šetati se može imati dopunu u različitim oblicima).

Pri pridruživanju zavisni je dio nepromjenjiva riječ (prilog) ili prijedložni izraz: pjevati odlično, pjevati hodajući, pjevati pod tušem


sročnost: simpatičan dječak


odnosi među riječima

upravljanje

jako upravljanje: pročitati strip

slabo upravljanje: šetati se nasipom


pridruživanje: pjevati odlično


PAZI!

Kod nekih se glagola u hrvatskome standardnom jeziku često griješi pri uspostavljanju njihovih dopuna, npr.:

Glagol lagati zahtijeva dopunu u dativu, a ne u akuzativu. Umjesto Lagala ih je cijelo vrijeme. treba Lagala im je cijelo vrijeme.

Glagol nalikovati zahtijeva dopunu u akuzativu s prijedlogom na, a ne u dativu. Umjesto Nalikovala je majci. treba Nalikovala je na majku.

Glagol ovisiti zahtijeva dopunu u lokativu s prijedlogom o, a ne u genitivu s prijedlogom od. Umjesto Ovisio je od roditelja. treba Ovisio je o roditeljima.

Glagol sličiti zahtijeva dopunu u dativu, a ne u akuzativu. Umjesto Sličila je na majku. treba Sličila je majci.

Glagol zavisiti zahtijeva dopunu u genitivu s prijedlogom od, a ne u lokativu s prijedlogom o. Umjesto Zavisio je o roditeljima. treba zavisio je od roditelja.

Glagol smetati zahtijeva dopunu u dativu, a ne u akuzativu. Umjesto Smeta me buka s ulice. treba Smeta mi buka s ulice.