Vokalizacija (zamjena l/o)

Suglasnik l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje se s o: anđeo – anđela – anđelov, kabao – kabla, kablovi, orao orla orlov, selo seoce, talac – taoca – ta očev – ta okinja.

Vokalizacija se provodi:

  • u glagolskome pridjevu radnome muškoga roda: čitao (čitala), htio (htjela), želio (željela)
  • u muškome rodu pridjeva: cio (cijela), mio (mila)
  • u nominativu jednine imenica muškoga roda: dio (G dijela), N arkanđeo (G arkanđela).
  • U nekim oblicima muškoga roda na -lac: ronilac, (G ronioca), mislilac (G mislioca).
« Nepostojani e (zamjena e/ø) Provođenje više glasovnih promjena »