Zamjena (i)je/e/i

Neke riječi imaju dug odraz jata i pišu se s ije: bijel, cvijet, dijete, lijek, lijep, mliječni, mlijeko, odijelo, osmijeh, prijevoz, razumijevati, riječ, svijet, tijelo. Neke riječi imaju kratak odraz jata i pišu se s je: čovjek, djed, medvjed, mjesto, promjer, razumjeti, savjet, savjest, smjernica, vjera. Kratak odraz jata može biti i i (vidio, ali vidjela) i e (pogreška, ali pogriješiti).

Do zamjene ije s je ili e dolazi:

– u nesvršenim glagolima koji završavaju na -ivati, -avati: obavijestiti – obavještavati/obavješćivati, ocijeniti – ocjenjivati, osvijetliti – osvjetljavati/osvjetljivati, upotrijebiti – upotrebljavati

– u komparativu i superlativu pridjeva i priloga: bijel – bjelji – najbjelji, lijep – ljepši – najljepši, lijepo – ljepše – najljepše

– u genitivu množine imenica ženskoga roda s proširenom osnovom: popijevka – popjevaka (uz popijevka i popijevki), pripovijetka – pripovjedaka (uz pripovijetka i pripovijetki)

– često u tvorbi: cijev – cjevčica (ali cijevka), cvijet – cvjetić (ali cvijetak), lijep – ljepuškast, ocijeniti – ocjenjivač, ozlijediti – ozljeda, plijeniti – pljenidba, rijeka – rječica

– često u dugoj množini imenica: brijegbregovi i brjegovi, cvijet cvjetovi, bijegbjegovi, bijes – bjesovi, svijetsvjetovi, vijekvjekovi (ali lijek – lijekovi).

Neke imenice imaju i dugu i kratku množinu. Kratka je množina uglavnom stilski obilježena te se pojavljuje najčešće u književnoumjetničkome stilu, dok se u znanstvenome i administrativnome stilu pojavljuje isključivo duga množina (na -ovi, -evi), u kojoj često dolazi do kraćenja jata. U kratkoj se množini jat ne krati (mijesi, snijezi, brijezi, grijesi), ali dolazi do sibilarizacije.

Do zamjene je s ije dolazi:

– u oblicima glagola sjeći i glagola izvedenih od glagola sjeći: sjeći – siječem, presjeći – presiječem

– u nesvršenim glagolima (prema svršenima), npr. doliti – dolijevati, dospjeti – dospijevati, oboljeti – obolijevati, razumjeti – razumijevati, zastarjeti – zastarijevati.

Glagoli koji u osnovi imaju riječi mjesto, mjera, sjesti i sjena nikad se ne pišu s ije: namjestiti, namještati, smjestiti, smještati, izmjeriti, mjeriti, odmjeriti, odmjeravati, zamjeriti, zamjerati, sjesti, sjedati, presjesti, presjedati, zasjeniti, zasjenjivati, osjenčati, sjenčati.

Glagoli koji završavaju na -avati i -ivati uvijek imaju kratak odraz jata.

svršeni

nesvršeni

izvijestiti

izvještavati/izvješćivati

osvijetliti

osvjetljavati/osvjetljivati

ocijeniti

ocjenjivati

primijeniti

primjenjivati

zasjeniti

zasjenjivati

U glagolskome pridjevu trpnome odraz jata (ije ili je) uvijek je isti kao u infinitivu.

infinitiv

glagolski pridjev trpni

cijeniti

cijenjen

ocijeniti

ocijenjen

primijeniti

primijenjen

unaprijediti

unaprijeđen

Razlikuje se slijedeći, svijetleći (prilozi) od sljedeći, svjetleći (pridjevi):

prilozi

pridjevi

Slijedeći djevojku, došao je do grada.

Sljedeći će put postupiti drukčije.

Svijetleći pred sobom, išao je kroz polje.

Kupio je svjetleći ukras.

Iza pokrivenoga r (glasa r kojemu prethodi suglasnik) treba izgovarati i pisati e, a ne je u tvorenicama od riječi brijeg (bregovit, brežuljak), krijepiti (krepak, krepost), strijela (strelica, streljivo), vrijediti (vredniji, vrednovanje) itd. Treba izgovarati i pisati pogrešan, pogreška, pogrešno (a ne pogrješan, pogrješka, pogrješno).


Iza pokrivenoga r može se izgovarati i pisati i e i je:

u množini jednosložnih imenica muškoga roda poput brijeg i crijep: bregovi i brjegovi, crepovi i crjepovi

jednina

kratka množina

duga množina

N

brijeg

brijezi

bregovi, brjegovi

G

brijega

brijega

bregova, brjegova

D

brijegu

brijezima

bregovima, brjegovima

A

brijeg

brijege

bregove, brjegove

L

brijegu

brijezima

bregovima, brjegovima

I

brijegom

brijezima

bregovima, brjegovima

u izvedenicama od riječi grijeh (osim riječi pogrešan, pogreška i pogrešno): bezgrešan i bezgrješan, grešnik i grješnik

u izvedenicama od glagola spriječiti i unaprijediti: sprečavati i sprječavati, sprečavanje i sprječavanje, unapređivati i unaprjeđivati, unapređivanje i unaprjeđivanje.

glagol

imenica

lijepiti

ljepilo

obavijestiti

obavijest

ocijeniti

ocjena

promijeniti

promjena

zamijeniti

zamjena

« Provođenje više glasovnih promjena