Apozicija

Apozicija je imenica koja pobliže označuje drugu imenicu i s njom se slaže u padežu. Kao i atribut, i apozicija može stajati uz svaku imensku riječ u rečenici bez obzira na njezinu službu.

Apozicija se s imenicom koju označuje ne mora slagati u rodu i broju:

apozicija se s imenicom ne slaže u rodu

rijeka Dunav

apozicija se s imenicom ne slaže u broju

grad Križevci

apozicija se s imenicom ne slaže ni u rodu ni u broju

selo Bošnjaci

Skup riječi koji ima službu apozicije zove se apozicijski skup. Apozicijski se skup sastoji od apozicije i njezinih dopuna

Atr. Ap.

Novi učenik Marko svidio se cijelomu razredu.

Ako se apozicija ili apozicijski skup nalazi iza imenice koju dopunjuje, od ostatka rečenice odvaja se zarezima: Ana Horvat, nova učiteljica, svima nam je simpatična. U potpisu treba pisati: učiteljica Ana Horvat, ali Ana Horvat, učiteljica.

Pod utjecajem engleskoga jezika udomaćili su se izrazi koje čine nesklonjiva imenica (ime) koja stoji uz drugu imenicu:, npr. Star Wars obožavatelji, strip crtač. U hrvatskome standardnom jeziku pravilno je obožavatelji Star Warsa, crtač stripova.

U rečenici treba sklanjati i imenicu i apoziciju. Nepravilne su rečenice Kupao sam se na jezeru Jarun. i Posjetili smo grad Vinkovci, a pravilne su rečenice Kupao sam se na jezeru Jarunu. i Posjetili smo grad Vinkovce.

N

plaža Žnjan

grad Vinkovci

rijeka Dunav

G

plaže Žnjana

grada Vinkovaca

rijeke Dunava

D

plaži Žnjanu

gradu Vinkovcima

rijeci Dunavu

A

plažu Žnjan

grad Vinkovce

rijeku Dunav

L

plaži Žnjanu

gradu Vinkovcima

rijeci Dunavu

I

plažom Žnjanom

gradom Vinkovcima

rijekom Dunavom

Ne sklanja se ime u imenu, npr. Dječji vrtić Tratinčica, G Dječjega vrtića Tratinčica, D Dječjemu vrtiću Tratinčica, ni mjesna oznaka u imenu, npr. Osnovna škola Konavle, G Osnovne škole Konavle, D Osnovnoj školi Konavle.

« Atribut Podjela rečenica »