Buduće vrijeme

Buduće se vrijeme izriče futurom I. i futurom II.