Glagolski oblici

Glagolski se oblici dijele na lične i nelične. Lični su oblici oni kojima su pridružene gramatičke oznake lica, broja i vremena ili načina, a nelični oni oblici kojima takve oznake nisu pridružene (infinitiv, glagolski pridjev i glagolski prilog).

lični

nelični

glagolski način

glagolsko vrijeme

infinitiv

glagolski pridjevi

glagolski prilozi

kondicional I.

kondicional II.

imperativ

prošlo: aorist, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt

sadašnje: prezent

buduće: futur I., futur II.


glagolski pridjev radni

glagolski pridjev trpni

glagolski prilog sadašnji

glagolski prilog prošli

« Glagoli prema predmetu radnje Infinitiv »