Glagolski oblici

Glagolski se oblici dijele na lične i nelične. Lični su oblici oni kojima su pridružene gramatičke oznake lica, broja i vremena ili načina, a nelični oni oblici kojima takve oznake nisu pridružene (infinitiv, glagolski pridjev i glagolski prilog).

lični

nelični

glagolski način

glagolsko vrijeme

infinitiv

glagolski pridjevi

glagolski prilozi

kondicional I.kondicional II.

imperativ

prošlo

sadašnje

buduće


glagolski pridjev radni

glagolski pridjev trpni

glagolski prilog sadašnji

glagolski prilog prošli