Kondicional II.

Kondicional II. pogodbeni je način koji se tvori od kondicionala prvoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnoga. Njime se u rečenici izriče pogodba koja je uvjet ostvarivanju pogodbe izrečene kondicionalom I.


jednina

množina

1. lice

bih bio učio / bih bila učila

bismo bili učili / bismo bile učile

2. lice

bi bio učio / bi bila učila

biste bili učili / bismo bile učile

3. lice

bi bio učio / bi bila učila

bi bili učili / bi bile učile

« Kondicional I. Glagolska stanja »