Opisni pridjevi

Opisni pridjevi imaju neodređeni (Pas je lijep.) i određeni (Taj je lijepi pas moj.) oblik. Određeni oblici pridjeva uvijek dolaze uz riječi ovaj, svaki itd. Neodređeni oblici pridjeva uvijek dolaze kad je pridjev dio predikata: Ovaj je pas lijep. Neodređeni i određeni oblici pridjeva razlikuju se u sklonidbi. Neodređeni se oblici pridjeva sklanjaju po imeničkoj sklonidbi, a određeni po pridjevno-zamjeničnoj sklonidbi.


muški rod

jednina

množina

neodređeni (Kakav?)

određeni (Koji?)

neodređeni i određeni

N

lijep

lijepi

lijepi

G

lijepa

lijepog(a)

lijepih

D

lijepu

lijepom(u)

lijepim

A

lijepa (za živo), lijep (za neživo)

lijepog(a) (za živo), lijepi (za neživo)

lijepe

V

lijepi

– (neodređeni)

lijepi (određeni)

L

lijepu

lijepom(e)

lijepim

I

lijepim

lijepim

lijepim

ženski rod

jednina

množina

neodređeni i određeni

neodređeni i određeni

N

lijepa

lijepe

G

lijepe

lijepih

D

lijepoj

lijepim

A

lijepu

lijepe

V

(neodređeni),

lijepa (određeni)

(neodređeni), lijepe (određeni)

L

lijepoj

lijepim

I

lijepom

lijepim

srednji rod

jednina

množina

neodređeni (Kakvo?)

određeni (Koje?)

neodređeni i određeni

N

lijepo

lijepo

lijepa

G

lijepa

lijepog(a)

lijepih

D

lijepu

lijepom(u)

lijepim

A

lijepo

lijepo

lijepa

V

lijepo

– (neodređeni),

lijepa (određeni)

L

lijepu

lijepom(e)

lijepim

I

lijepim

lijepim

lijepim

Navesci u genitivu (-a; u akuzativu -a za živo), u dativu (-u) i u lokativu (-e) ne utječu na značenje riječi, stoga nisu obvezatan završetak riječi. Navezivanje pridjeva i pridjevnih zamjenica muškoga i srednjega roda u genitivu (akuzativu), dativu i lokativu smatra se odlikom biranoga stila.

Neodređeni pridjevi nemaju vokativa.

Srednji rod jednine pridjeva sav u hrvatskome standardnom jeziku glasi sve, a ne svo. Nije pravilno Ne bih te dao za svo blago ovoga svijeta., a pravilno je Ne bih te dao za sve blago ovoga svijeta.

« Pridjevi Odnosni pridjevi »