Pridjevi

Pridjevi su promjenjive riječi kojima se izriče osobina ili svojstvo onoga što je označeno imenicom. Mijenjaju se po padežima (to je lijep pas, vidim lijepa psa), broju (lijep pas, lijepi psi) i rodu (lijep pas, lijepa mačka). Pridjevi se dijele na opisne pridjeve, koji kazuju kakvo je što (lijep), i odnosne pridjeve, koji kazuju na što se što odnosi (zagrebački). Odnosni su pridjevi i pridjevi na -ov, -ev i -in, kojima se najčešće izriče pripadanje (Markov, stričev, Anin). Opisni se pridjevi mogu stupnjevati (pozitiv lijep, komparativ ljepši i superlativ najljepši).