Pridjevi

Pridjevi su promjenjive riječi kojima se izriče osobina ili svojstvo imenica. Mijenjaju se po padežima (to je lijep pas, vidim lijepa psa), broju (lijep pas, lijepi psi) i rodu (lijep pas, lijepa mačka). Pridjevi se dijele na opisne pridjeve, koji kazuju kakvo je što (lijep), i odnosne pridjeve, koji kazuju na što se što odnosi (zagrebački). Odnosni su pridjevi i pridjevi na -ov, -ev i -in, kojima se najčešće izriče pripadanje (Markov, stričev, Anin). Opisni se pridjevi mogu stupnjevati (pozitiv lijep, komparativ ljepši i superlativ najljepši).