Pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt je pretprošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta ili imperfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. Pluskvamperfektom se izriče radnja koja se dogodila prije koje druge radnje u prošlosti: Bila sam / Bijah / Bjeh upravo završila pisanje zadaće kad su došla dva dječaka.


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

bio sam pjevao
/ bila sam pjevala

bili smo pjevali
/ bile smo pjevale

bijah/bjeh

pjevao/pjevala

bijasmo/bjesmo

pjevali/pjevale

2. lice

bio si pjevao
/ bila si pjevala

bili ste pjevali
/ bile ste pjevale

bijaše/bješe

pjevao/pjevala

bijaste/bjeste

pjevali/pjevale

3. lice

bio je pjevao
/ bila je pjevala

bili su pjevali
/ bile su pjevale

bijaše/bješe

pjevao/pjevala

bijahu/bjehu

pjevali/pjevale

« Perfekt Aorist »