Predikatni proširak

Predikatni proširak dio je glagolskoga predikata i može biti imenski ili glagolski. Imenski predikatni proširak najčešće je pridjev sročan sa subjektom ili objektom. Glagolski predikatni proširak ima oblik glagolskoga priloga sadašnjega ili glagolskoga priloga prošloga.

imenski predikatni proširak

Pošla je u grad zabrinuta.

Prijatelji su je ugledali zabrinutu.

glagolski predikatni proširak

Pošla je u školu smijući se.

Potrčavši, spotaknula se na kamen.

« Priložna oznaka Atribut »