Prijedlozi

Prijedlozi su nepromjenjive riječi kojima se označuju odnosi među bićima, stvarima i pojavama, tj. koje izriču različite odnose između onoga što označuju imenice ili zamjenice. Prijedlozi određuju padežni oblik riječi koja se uz njih nalazi.

Zbog je prijedlog kojim se izriče uzrok, a radi prijedlog kojim se izriče namjera i cilj radnje:

zbog

Sretan sam zbog dobrih ocjena. (uzrok)

radi

Učim radi dobivanja dobrih ocjena. (namjera)

Prijedlog s navezuje se i glasi sa ispred riječi koje počinju suglasnicima s, š, z, ž (sa stola, sa šarenom kapom, sa sestrom, sa ženom), ispred nekih teških suglasničkih skupina (sa Ksenijom, sa psom, sa pšenicom) te ispred zamjenice mnom (sa mnom). Ispred brojeva zapisanih brojkama piše se i izgovara s ili sa ovisno o slovu odnosno glasu kojim taj broj započinje: s 3 djevojčice, ali sa 6 djevojčica.

Prijedlog s uz instrumental označuje da se što obavlja u društvu drugih (s bratom) ili da što postoji, odvija se uz supostojanje čega (s radošću). Ne treba ga upotrebljavati kad želimo izraziti sredstvo. Sredstvo se izražava instrumentalom bez prijedloga. Umjesto doputovati s autobusom treba doputovati autobusom.

Prijedlog k navezuje se i glasi ka kad stoji ispred riječi koja počinje glasom k, g ili h: ka gradu, ka kući, ka hramu.

Ako su veznicima povezana dva prijedloga koji zahtijevaju različite dopune, obje se dopune moraju navesti. Nije pravilna rečenica Bio sam u kinu i s i bez roditelja., a pravilna je rečenica Bio sam u kinu s roditeljima i bez roditelja/njih.


« Prilozi Veznici »